Høgehaug bo og behandlingssenter

Høgehaug bo og behandlingssenter

0.00

Prosjetet omfattar eitt nybygg samt ombygging av eksisterande sjukeheim.  Nybygget er i 3 etasjar med tilnærma lik bygningsutforming og planløysing.  Tilsaman 24 bueiningar i varierande storleik.  Planløysinga er lagt opp med vandrerute7korridor rundt biromma kor fellersommet er løyst slik at det evt. kan inngå i vandreruta etter ynskje.

Service og fellesfunksjonar er lagt til eksisterande bygg, og nytt og eksisterande byg vert knutt saman med ein korridor som og vert hovudtilkomst og hovudkommunikasjonslinja i bygget.

Tomta ligg i skrånande terreng.  Nybygget er lagt slik at ein utnyttar det naturlege terrengfallet slik at kvar av dei 3 avdelingane i deil ulike etasjane har direkte tilkomst til felles uteområde.

Bygget er på totalt 2.800m2 BTA nybygg og 1.200m2 BTA ombygging, og vart ferdigstilt 2015

Add To Cart